HH Radhanath Swami – (Krsna-katha 06/2002): Svakodnevna duhovna praksa – sadhana – nužno sadrži i takve strogosti…