Hari Kirtan dasa – (Krsna-katha 06/2002): Kratak životopis Sri Madhvacarye (1238 – 1317), acarye vaisnavske sampradaye (Brahma Madhva Gaudiya) kojoj mi pripadamo.